SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Босна и Херцеговинаbohe0001

Локалните установи од Босна и Херцеговина вклучени во Програмата SeeNet:

  • Кантон Херцеговина-Неретва, Сараево, Тузла и Зеница-Добој
  • Општина Хаџиќи, Ливно, Невесиње, Пале, Приједор, Сански Мост, СТари Град (Сараево), Травник, Требиње, Трново(ФБиХ), Tрново (РС), Тузла, Завидовиќи и Зеница
  • Градовите Mостар и Сараево

Кантон Херцеговина-Неретваneretva

Вклучена во Вертикалната Акција : 3.B – Јакнење на системот на мали и средни претпријатија на подрачјето на Зеница-Добој, Херцеговина –Неретва, Шумадија-Поморавија, Град Белград и Приједор

Службена веб страница: www.vlada-hnz-k.ba


Кантон Сараевоsarajevo_canton

Вклучена во Вертикалната Акција:  1.B – Развој на културен туризам во градовите Мостар, Сараево и Скопјe

Службена веб страница:  www.ks.gov.ba


Кантон Тузлаtuzla_canton

Вклучена во Вертикалната Акција:   3.A - “Transgrowth” Aнимирање на претримништвото со цел прекуграничен развој на локалните интегрирани производни системи

Службена веб страница:   www.vladatk.kim.ba


Кантон Зеница-Добој Zenica_Canton

Вклучена во Вертикалната Акција : 3.B – Јакнење на системот на мали и средни претпријатија на подрачјето на Зеница-Добој, Херцеговина –Неретва, Шумадија-Поморавија, Град Белград и Приједор  

Службена веб страница:  www.zdk.ba


Општина Хаџиќиhadzici

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница:   www.hadzici.ba


Општина Ливноlivno

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.A -Валоризација на локалните ресурси за развој на културен туризам во Регион Херцеговина и Дубровник

Службена веб страница: www.livno.ba


Општина Невесињеnevesinje

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.A -Валоризација на локалните ресурси за развој на културен туризам во Регион Херцеговина и Дубровник

Службена веб страница: www.opstinanevesinje.rs.ba


Општина Палеpale

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница: www.pale.rs.ba


Општина Приједоfoto_prijedor

Вклучена во Вертикалната Акција : 3.B – Јакнење на системот на мали и средни претпријатија на подрачјето на Зеница-Добој, Херцеговина –Неретва, Шумадија-Поморавија, Град Белград и Приједор

Службена веб страница: www.opstinaprijedor.org


Општина Сански Мостsanskimost

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница:  www.sanskimost.gov.ba


Општина СТари Град (Сараево)foto_sarajevo

Вклучена во Вертикалната Акција: 1.B – Развој на културен туризам во градовите Мостар, Сараево и Скопјe

Службена веб страница: www.starigrad.ba


Општина Травникtravnik

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница: www.opcinatravnik.com.ba


Општина Требињеfoto_trebinje

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.A -Валоризација на локалните ресурси за развој на културен туризам во Регион Херцеговина и Дубровник

Службена веб страница: www.trebinje.rs.ba


Општина Трново(ФБиХ) Trnovo-BiH

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница:  www.trnovo.ba


Општина Tрново (РС)Trnovo_RS

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница:  www.trnovo-rs.com


Општина Тузлаtuzla

Вклучена во Вертикалната Акција : 3.B – Јакнење на системот на мали и средни претпријатија на подрачјето на Зеница-Добој, Херцеговина –Неретва, Шумадија-Поморавија, Град Белград и Приједор

Службена веб страница: www.tuzla.ba


Општина Завидовиќиzavidovici 

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница: www.zavidovici.ba


Општина ЗеницаZENICA

Вклучена во Вертикалната Акција: 2.B – Развој на агротуризмот на планинските подрачја во БиХ

Службена веб страница: www.zenica.ba


Градовите Mостар foto_mostar

Вклучена во Вертикалната Акција: 1.B – Развој на културен туризам во градовите Мостар, Сараево и Скопјe

Службена веб страница: www.mostar.ba


Градовите СараевоSarajevo

Вклучена во Вертикалната Акција: 1.B – Развој на културен туризам во градовите Мостар, Сараево и Скопјe

Службена веб страница: www.sarajevo.ba

·         Кантон Херцеговина-Неретва, Сараево, Тузла и Зеница-Добој

·         Општина Хаџиќи, Ливно, Невесиње, Пале, Приједор, Сански Мост, СТари Град (Сараево), Травник, Требиње, Трново(ФБиХ), Tрново (РС), Тузла, Завидовиќи и Зеница

·         Градовите Mостар и Сараево