SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bosnja-Hercegovinabohe0001

Isntitucionet lokale boshnjake te perfshira ne programin SeeNet: 

  • Kantone e Hercegovina Neretva, Sarajevo, Tuzla dhe Zenica-Doboj
  • Bashkia Hadžići, Livno, Nevesinje, Pale, Prijedor, Sanski Most, Stari Grad (Sarajevo), Travnik, Trebinje, Trnovo (FBiH), Trnovo (RS), Tuzla, Zavidovići e Zenica
  • Qyteti i Mostar dhe Sarajevo

Kantone Hercegovina Neretvaneretva

 Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 3.B - Përforcimi i sistemit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në territoret e Kantoneve të Zenica-Doboj dhe Hercegovina-Neretva, të Rajonit të  Sumadija-Pomoravlje, të zonës metropolitane të Beogradit dhe të Bashkisë së Prijedor

Faqja zyrtare Web: www.vlada-hnz-k.ba


Kantone Sarajevosarajevo_canton

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal:  1.B - Zhvillimi i turizmit kulturor në qytetet e Mostarit, Sarajevës e Shkupit

Faqja zyrtare Web: www.ks.gov.ba


Kantone Tuzlatuzla_canton

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 3.A - “Transgrowth”: Animimi sipërmarrës për rritjen ndërkombëtare të sistemeve të integruara prodhuese lokale

Faqja zyrtare Web: www.vladatk.kim.ba


Kantone Zenica-DobojZenica_Canton

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 3.B - Përforcimi i sistemit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në territoret e Kantoneve të Zenica-Doboj dhe Hercegovina-Neretva, të Rajonit të  Sumadija-Pomoravlje, të zonës metropolitane të Beogradit dhe të Bashkisë së Prijedor

Faqja zyrtare Web: www.zdk.ba


Bashkia Hadžićihadzici

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.hadzici.ba


 Bashkia Livnolivno

 Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.A - Vlerësimi i burimeve lokale për zhvillimin e turizmit rural të Rajoneve të Hercegovinës dhe Dubrovnikut

Faqja zyrtare Web: www.livno.ba


Bashkia Nevesinjenevesinje

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.A - Vlerësimi i burimeve lokale për zhvillimin e turizmit rural të Rajoneve të Hercegovinës dhe Dubrovnikut

Faqja zyrtare Web: www.opstinanevesinje.rs.ba


Bashkia Palepale

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.pale.rs.ba


Bashkia Prijedorfoto_prijedor

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 3.B - Përforcimi i sistemit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në territoret e Kantoneve të Zenica-Doboj dhe Hercegovina-Neretva, të Rajonit të  Sumadija-Pomoravlje, të zonës metropolitane të Beogradit dhe të Bashkisë së Prijedor

Faqja zyrtare Web: www.opstinaprijedor.org


Bashkia Sanski Mostsanskimost

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.sanskimost.gov.ba


Bashkia Stari Grad (Sarajevo)foto_sarajevo

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 1.B - Zhvillimi i turizmit kulturor në qytetet e Mostarit, Sarajevës e Shkupit

Faqja zyrtare Web: www.starigrad.ba


Bashkia Travniktravnik

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.opcinatravnik.com.ba


Bashkia Trebinjefoto_trebinje

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.A - Vlerësimi i burimeve lokale për zhvillimin e turizmit rural të Rajoneve të Hercegovinës dhe Dubrovnikut

Faqja zyrtare Web: www.trebinje.rs.ba


Bashkia Trnovo (FBiH) Trnovo-BiH

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.trnovo.ba


Bashkia Trnovo (RS)Trnovo_RS

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.trnovo-rs.com


Bashkia Tuzlatuzla

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 3.B - Përforcimi i sistemit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në territoret e Kantoneve të Zenica-Doboj dhe Hercegovina-Neretva, të Rajonit të  Sumadija-Pomoravlje, të zonës metropolitane të Beogradit dhe të Bashkisë së Prijedor

Faqja zyrtare Web: www.tuzla.ba


Bashkia Zavidovićizavidovici 

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.zavidovici.ba


Bashkia ZenicaZENICA

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 2.B - Zhvillimi i agro-turizmit në zonat malore të Bosnjë Hercegovinës

Faqja zyrtare Web: www.zenica.ba


Qyteti Mostar foto_mostar

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 1.B - Zhvillimi i turizmit kulturor në qytetet e Mostarit, Sarajevës e Shkupit

Faqja zyrtare Web: www.mostar.ba


Qyteti SarajevoSarajevo

Perfshire ne Aktivitetin Vertikal: 1.B - Zhvillimi i turizmit kulturor në qytetet e Mostarit, Sarajevës e Shkupit

Faqja zyrtare Web: www.sarajevo.ba