SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Razvoj agroturizma u planinskim područjima u Bosni i Hercegovini  

2bVertikalna Akcija: 2.B 

Akcija ima za cilj jačanje sposobnosti i vještina administrativnih i tehničkih lica u lokalnim zajednicama, za planiranje, izradu, realizaciju i evaluaciju održivih i integriranih projekata čiji je cilj valorizacija lokalnih resursa; podsticanje učešća i uključivanja lokalnih subjekata u razvojne procese; stvaranje novih proizvoda i usluga čime se otvaraju nova radna mjesta i ostvaruje ekonomska dobit; podsticanje uspostavljanja saradnje između privatnog i javnog sektora, uspostavljanje saveza i partnerstava između opština partnera i kantonalnih i državnih institucija.

Nosilac akcije: Regija Piemonte Uključene teritorije: Hadžići, Pale, Sanski Most, Travnik, Trnovo FBiH, Trnovo RS, Zavidovići, Zenica (BiH)

Institucionalni partneri:  Opštine: Hadžići, Pale, Sanski Most, Travnik, Trnovo FBiH, Trnovo RS, Zavidovići, Zenica (BiH)

Tehnički partneri iz Italije: Conferenza Alte Valli – CHAV
Italijanski partneri: Provincija Torino, Opština Alba, Ambasada lokalne demokratije Zavidovići Partneri iz JIE: Agencija za lokalni ekonomski razvoj grada Zenice – ZEDA (BiH)

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

BACKGROUND AKCIJE

Regija Piemonte je, od 1995. godine, pokrenula svoje aktivnosti u cilju uspostavljanja saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, a 1997. g. je potpisala prvi Sporazum o saradnji i partnerstvu sa Zeničko-dobojskim kantonom. Na osnovu ovog sporazuma realizovane su brojne aktivnosti na polju socijalano-ekonomskog razvoja i u oblasti zdravstva i okoliša. Program Olimpijsko primirje 2005-2006 je predstavljao priliku da se realizuje projekat deminiranja određenih područja u okolini Sarajeva kao i za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Zajednica planinskih opština (Comunità Montane) Provincije Torino, na čijem području su se odvijale olimpijske igre i sedam opština iz Bosne i Hercegovine. Na osnovu ovog sporazuma realizovane su aktivnosti koje su imale za cilj jačanje kapaciteta upravljanja-governance opština partnera, međusobno upoznavanje i stvaranje čvrstih osnova za razvoj buduće saradnje. Osim toga, brojni projekti decentralizovanje saradnje koji su finansirani sredsvima Regije, doprinijeli su uspostavljanju čvrstih odnosa između lokalnih zajednica iz regije Pijemonte i iz BiH, kao što je, na primjer, saradnja između opštine Alba i opštine Zavidovići. Jačajući svoju saradnju na ovom području, regija Pijemonte je, u okviru Programma SeeNet, pokrenula Akciju koja ima za cilj podsticanje razvoja planinskih područja putem pravilnog iskorištavanja teritorija, valorizacije lokalnih resursa, promocije uspostavljanja multilevel saveza između institucija i podsticaja uključivanja lokalnih subjekata.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Akcija ima za cilj jačanje sposobnosti i vještina administrativnih i tehničkih lica u lokalnim zajednicama, za planiranje, izradu, realizaciju i evaluaciju održivih i integriranih projekata čiji je cilj valorizacija lokalnih resursa; podsticanje učešća i uključivanja lokalnih subjekata u razvojne procese; stvaranje novih proizvoda i usluga čime se otvaraju nova radna mjesta i ostvaruje ekonomska dobit; podsticanje uspostavljanja saradnje između privatnog i javnog sektora, uspostavljanje saveza i partnerstava između opština partnera i kantonalnih i državnih institucija.

Uz uključivanje i učešće lokalnih subjekata, kao što su opštinske vlasti, razvojne agencije, udruženja i uz pomoć italijanskih partnera, realizovano je osam pojedinačnih projekata čiji je cilj valorizacija prirodnih i kulturnih resursa; ti projekti su u skladu sa strategijama razvoja opština partnera. Radi se o slijedećim projektima: valorizacija dviju pećina čime bi se stvorili preduslovi za turističke posjete (Pale e Hadžići); prilagođavanje seoskih domaćinstava za razvoj agroturizma (Trnovo RS); realizacija biciklističke staze (Trnovo FBiH); realizacija staze za nordijsko skijanje (Travnik); valorizacija kulturnog naslijeđa Vranduka (Zenica); podrška razvoju poljoprivrede (Zavidovići) i na kraju, valorizacija kompleksa Stari Grad Kamengrad (Sanski Most).

Transverzalne aktivnosti se sastoje u razmjeni stečenih iskustava i edukaciji tehničkih i administrativnih lica iz partnerskih opština, radi sticanja specifičnih vještina koje su potrebne za razvoj ruralnih područja, valorizaciju lokalnih resursa, planiranje, realizaciju i upravljanje integriranim projektima.

REZULTATI

• Realizovane inicijative čiji je cilj razvoj kulturnih i sportskih aktivnosti u prirodi (kao što su agroturizam, turistički, prirodni i kulturni kompleksi, biciklističke i skijaške staze) i razmijenjene dobre prakse;

• Razvijena konkurentna poljoprivredna proizvodnja;

• Pružena pomoć za definisanje efikasnih sistema upravljanja;

• Proširena primjena inovativnih oblika održivog turizma;

• Ojačani kapaciteti upravljanja - governance teritorijem;

• Uspostavljeni novi savezi i partnerstva između opština partnera;

• Primjenjena metodologija Leader i snažnije učešće lokalnih sudionika u razvojnim procesima;

• Čvršće veze sa kantonalnim i državnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti