SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bashkepunimi i decentralizuar

Qe prej viteve '90, ne Itali si ne shume pjese te tjera te botes, eshte krijuar gradualisht nje modalitet i ri i nderhyrjeve me qellim zhvillimin, i quajtur bashkepunim i decentralizuar, i cili  eshte edhe:

  • Nje metodologji e cila lejon qe te krijohet nje marredhenie e dyanshme ndermjet zonave Veriore dhe Jugore te botes me qellim promovimin e zhvillimin lokal;
  • Nje proces qe perfshin nje shumellojshmeri te aktoreve lokale: duke nisur nga shoqatat, bizneset, universitetet, per te  arritur te qytetari;
  • Nje model mund te lehtesojne dialogun dhe pajtimit ndermjet territoreve historikisht konfliktuale;
  • Nje modalitet i cili i ofron bashkepunimit nje shumellojshmeri te know-how te cilat i  perkasin subjekteve te ndryshme te territorit dhe njekohesisht lehteson dialogun dhe konsultimet midis paleve te njejta.

Shume institucione, duke perfshire Bashkimin Evropian, Ministria Italiane e Puneve te Jashtme, Rajoneve dhe provincat italiane, kane krijuar udhezimet dhe modalitetet e zbatimit te tyre, ne menyre qe te angazhohen ne bashkepunim decentralizuar.

Bashkepunimi i decentralizuar per zhvillimin ne kuadrin e Bashkepunimit Italian

Duke huazuar pjeserisht perkufizimin e miratuar nga Bashkimi Europian per "bashkepunimin e  decentralizuar" ne kuader te bashkepunimit per zhvillimi, Ministria Italiane e Puneve te Jashtme ka per qellim: "Nderhyrjet e bashkepunimit per zhvillim te kryera nga autonomite lokale italiane, individualisht apo ne bashkepunim ndermjet tyre, edhe me ndihmen e shprehjeve te shoqerise civile se organizuar ne kompetencat administrative te territorit, implementuar ne partneritet me institucionet ekuivalente ne vendet ne zhvillim duke favorizuar perfshirjen aktive te komponenteve te ndryshme qe perfaqesojne shoqerine civile ne vendet partnere ne procesin e vendimmarrjes me qellim zhvillimin e qendrueshem te territorit te tyre." Duke parashikuar ne nje fare menyre debatin nderkombetar te nisur qe nga viti 1987 – me normat ligjore ne kuader te " rregullave te reja te bashkepunimit Italian me vendet  ne zhvillim" (Ligji n.49, 26 shkurt 1987, neni 2, pika 4 e 5) dhe zbatimin e Rregullores se tij (DPR n.177 dt.12 prill 1988, neni 7) - Italia zyrtarisht i ka njohur qeverisjes vendore (rajonet, krahinat autonome dhe autoritetet lokale) rolin propozues dhe zbatues ne aktivitetet e bashkepunimit per zhvillimin qeverises duke rregulluar nder te tjera te drejten e iniciatives dhe menyrat e bashkepunimit me Drejtorine e Pergjithshme per Zhvillim dhe Bashkepunim (DGDC).

 Kjo e fundit ka percaktuar per kete arsye nje dokument i cili identifikon dhe udhezimet e zbatimit te bashkepunimit te decentralizuar italian si dhe ka nenshkruar memorandume te mirekuptimit me Shoqaten Kombetare te Bashkive Italiane (ANCI) dhe Bashkimi i provincat italiane (UPI) per te angazhuar palet  qe te "rvleresojne metoden e konsultimit per te mundesuar bashkepunimin dhe per te koordinuar veprimet ndermjet dy niveleve te qeverisjes ne kuader te kompetencave respektive " dhe per te favorizuar "nje sistem institucional te funksioneve administrative qe te perfshije ne bashkepunim administratoret e aktiviteteve ne komunat e ndryshme dhe programuesit e funksioneve neper Rajone. Perfshirja e autoriteteve lokale ne veprimtarine e programimit dhe verifikimin e DGDC eshte bere nga ky i fundit, me nje strukture te veçante te brendshme te koordinimit, Njesia per Koordinim e bashkepunimit te decentralizuar - UCD.