SeeNet

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Organi Programa

Organizaciona struktura koja treba da garantuje upravljanje kompletnim Programom SeeNet sastoji se od sljedećih organa:

 

Upravni odborTročlano jezgroUpravljačko tijeloDirekcija Programa Operativni sekretarijat

 

Sastav, funkcije i način funkcionisanja gorespomenutih organa su definisane Pravilnikom o kojem se diskutovalo i koji je bio odobren tokom početnog seminara Programa u Sarajevu 4. juna 2010. godine. Isti dokument određuje i funkcije glavnih figura koje su uključene u Program kao i norme funkcionisanja Programa.

Upravni odbor

Upravni odbor određuje smjer i strateški pravac Programa.

Upravni odbor se sastoji od:

 • Političkog predstavnika svakog institucionalnog partnera Jugoistočne Evrope i svakog italijanskog institucionalnog partnera;
 • Predstavnika Centralne tehničke jedinice (UTC) Generalne direkcije za saradnju pri razvoju (DGCS) Ministarstva spoljnih poslova Italije;

Upravni odbor ima sljedeće funkcije:

 • Pregleda i odobrava Pravilnik organa koji upravljaju Programom;
 • Pregleda i odobrava Godišnji operativni plan Programa;
 • Provjerava pravilnost implementacije i napredovanje aktivnosti Programa, procjenjuje rezultate i predlaže izmjene strateških pravaca Programa;
 • Pregleda i odobrava smjernice za unutrašnju i spoljnu komunikaciju u okviru Programa u cilju promovisanja aktivnosti, rezultata i kriterijuma za implementaciju i razvoj sajta Programa i koordiniranja sa drugim mrežama;
 • Pregleda i odobrava kriterijume i vodeće principe u cilju realizacije aktivnosti, i Plana komunikacije Programa;

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom svake godine, u skladu sa onim što je predviđeno Godišnjim operativnim planom Programa.

Tročlano jezgro

Tročlano jezgro obezbjeđuje usklađenost između odlučujućeg i administrativnog nivoa Programa.

Tročlano jezgro se sastoji od:

 • Predstavnika Regije Toskana, koji predstavlja italijanske partnere;
 • Predstavnika lokalne samouprave koji predstavlja partnere iz Jugoistočne Evrope;
 • Predstavnika UTC-Generalne direkcije Ministarstva spoljnih poslova

Tročlano jezgro ima sledeće funkcije:

 • Odobrava Godišnji izvršni plan aktivnosti i šestomjesečna ažuriranja;
 • Pregleda i odobrava prijedloge tehničkih i finansijskih varijanti vertikalnih i horizontalnih aktivnosti na godišnjem nivou;
 • Pregleda i odobrava godišnje i šestomjesečne izvještaje praćenja aktivnosti;

Tročlano jezgro se sastaje najmanje jednom svakih šest mjeseci.

Upravljačko tijelo

Upravljačko tijelo je tehnički organ koji obezbjeđuje sprovođenje Programa na osnovu smjernica Upravnog odbora.

Upravljačko tijelo se sastoji od:

 • Predstavnika Regije Toskana;
 • Tehničkog predstavnika za svakog nosioca aktivnosti;
 • Predstavnika Centralne tehničke jedinice Generalne direkcije Ministarstva spoljnih poslova Italije;
 • Predstavnika za svaku Lokalnu tehničku jedinicu iz Jugoistočne Evrope;
 • Devet tehničkih predstavnika institucionalnih partnera iz Jugoistočne Evrope koji su identifikovani na osnovu teme (1 referent za svaku vertikalnu aktivnost);
 • Direkcije Programa.

Upravljačko tijelo ima sledeće funkcije:

 • Pregleda i predlaže političko-strateške smjernice Programa koje su unijete u Godišnji operativni plan koji odobrava Upravni odbor;
 • Pregleda i predlaže Izvršne planove aktivnosti i odgovarajuće prijedloge izmjene i ažuriranja svakih šest mjeseci koje odobrava Tročlano tijelo;
 • Olakšava koordinaciju između Regija/Okruga radi uključivanja tehničkih subjekata sa italijanske teritorije;
 • Pregleda i predlaže smjernice za komunikaciju koje odobrava Upravni odbor, zbog promovisanja aktivnosti, rezultata i kriterijuma u cilju implementacije i razvoja sajta Programa i koordiniranja sa drugim mrežama.

Upravljačko tijelo se sastaje najmanje jednom godišnje.

Direkcija Programa

Direkcija Programa obavlja funkciju koordiniranja i upravljanja na nivou Programa i garantuje povezanost među različitim upravljačkim organima Programa sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Direkciju Programa bira Regija Toskana u dogovoru sa italijanskim Regijama i sa Generalnom direkcijom Ministarstva spoljnih poslova.

Direkciju Programa čine:

 • Strateški direktor;
 • Izvršni direktor.

Direkcija Programa ima sledeće funkcije:

 • Bavi se obavezama vezanim za pokertanje Programa;
 • Garantuje stratešku usklađenost Programa;
 • Garantuje metodološki kontinuitet rada u mreži između teritorija;
 • Obezbjeđuje ispravno operativno upravljanje Programom.
Direkcija učestvuje na susretima organa Programa, koordinira rad, prikuplja i šalje podatke o rezultatima svim zainteresovanim.

Operativni Sekretarijat

Operativni Sekretarijat daje podršku pod vodstvom Direkcije Programa.

Operativni Sekretarijat je tehnički organ koji objedinjuje sve tehničke partnere koji su odgovorni za operativno izvršavanje i upravljanje pojedinačnim aktivnostima, horizontalnim i vertikalnim, kao i cjelokupnim Programom:

 • Staff koji koordinira Programom, radi u Sekretarijatu Italija i Sekretarijatu JIEFocal Point Pula, Sarajevo i Beograd, Antene u Albaniji i Makedoniji); (
 • Tehnički subjekti koje su identifikovali nosioci aktivnosti u cilju operativnog izvršavanja i upravljanja horizontalnim i vertikalnim aktivnostima.

Sekretarijat Italija podržava Direkciju pri započinjanju Programa i garantovanju korektnog izvršavanja i upravljanja aktivnostima u Italiji, posebno:

 • Baveći se tehničkim i ekonomskim upravljanjem Programom;
 • Baveći se unutrašnjom i spoljnom komunikacijom;
 • Organizujući susrete odbora i baveći se follow up-om;
 • Baveći se razvojem mreže.

Sekretarijat u Jugoistočnoj Evropi daje podršku Direkciji Programa pod vođstvom Izvršnog direktora u koordinaciji sa Sekretarijatom u Italiji, baveći se funkcijama pojedinačnih aktivnosti. Posebno, Sekretarijat SEE ima sledeće funkcije:

 • Garantuje vezu i integrisanje među različitim aktivnostima, horizontalnim i vertikalnim, na različitim teritorijama koje su uključene;
 • Olakšava kontakte sa teritorijom zbog realizacije horizontalnih aktivnosti;
 • Obezbjeđuje institucionalne veze Programa sa međunarodnim, nacionalnim i lokalnim stakeholder-ima teritorije;
 • Obezbjeđuje efikasnu unutrašnju organizaciju i rukovođenje lokalnim Focal Point-om.