SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organet e Programit

Organizimi i struktures qe do te siguroje menaxhimin e te gjithe programit SeeNet eshte i perbere nga keto organe:

Komiteti Ekzekutiv
- Nukli trepalesh - Komiteti DrejtuesDrejtoria e Programit - Sekretariati Operacioneve


Perberja, funksionet dhe menyrat e funksionimit te ketyre organeve jane te percaktuara ne Rregullat e diskutuar dhe miratuar gjate takimit te punes te fillimit re  programin e mbajtur ne Sarajeve 4 qershor 2010. I njejti dokument percakton gjithashtu funksionet e figurave kryesore te perfshira ne program, dhe rregullat e tjera per funksionimin e tij.

Komiteti Ekzekutiv

Komiteti Ekzekutiv siguron drejtimin strategjik te Programit.

Komiteti Ekzekutiv perbehet nga:

Nje perfaqesues politik i secilit institucion partner ne Evropen Juglindore dhe te gjithe partneret italiane institucionale;
Nje perfaqesues i Njesia Teknike Qendrore (UTC) nga Drejtoria e Pergjithshme per Zhvillim dhe Bashkepunim (DGDC) i Ministrise italiane te Puneve te Jashtme;

Komiteti Ekzekutiv do te kryeje funksionet e meposhtme:

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullave te organeve drejtuese te Programit;
• Shqyrtimi dhe miratimi i planin vjetor operativ te Programit;
Verifikoimi i zbatimit korrekt dhe perparimin e programit te aktiviteteve, vleresojne rezultatet dhe te propozojne ndryshime per drejtimet strategjike te Programit;
Shqyrtimi dhe miratimi i udhezimeve per komunikim te brendshem dhe te jashtem te Programit per promovimin e aktiviteteve dhe rezultateve dhe kriteret per zbatimin dhe zhvillimin e faqes se Programit dhe koordinim me rrjetet e tjera;
Shqyrtimi dhe miratimi i kritereve dhe udhezuesve per zbatimin e Veprimeve, si dhe Planin per komunikimin e Programit;

Komiteti Ekzekutiv do te takohet se paku nje here ne vit, ne pajtim me dispozitat e planit operativ vjetor te Programit.

Nukli Trepalesh

Nukli trepalesh siguron lidhjen midis nivelit te marrjes se vendimeve dhe administratorit te programit.

Nukli trepalesh perbehet nga:

Nje perfaqesues i Rajonit Toscana, ne emer te Partnereve Italiane;
Nje perfaqesues i autoriteteve lokale qe perfaqesojne partneret ne Evropen Juglindore;
Nje perfaqesues i UTC DGDC-Ministria e Puneve te Jashtme

Nukli trepalesh kryen funksionet e meposhtme:

Miratimi i planeve vjetore Ekzekutiv i Veprimet dhe me te reja çdo gjashte muaj;
Rishikimi dhe miratoje propozimet per ndryshime teknike dhe veprimet vjetore financiare vertikale dhe horizontale e veprimeve;
Shqyrtimi dhe miratimi i raporteve vjetore dhe gjashtemujor per monitorimin e aktiviteteve;

Nukli trepalesh mblidhet te pakten nje here ne çdo gjashte muaj.

Komiteti Drejtues

Keshilli drejtues eshte organ teknik i cili siguron zbatimin e programit ne kuader te udhezimeve te Komitetit Ekzekutiv.

Keshilli Drejtues perbehet nga:

Nje perfaqesues i Toscana;
Nje perfaqesues teknik per çdo veprim;
Nje perfaqesues i Njesis Teknike Qendrore DGDC Ministria Italiane e Puneve te Jashtme;

Nje perfaqesues nga secila Njesia Teknike Vendore te Evropes Juglindore;
Nente perfaqesues teknik i Partnereve institucionale ne Evropen Juglindore identifikuar ne baza tematike (1 reference per veprimet vertikal);
Drejtoria e Programit.

Komiteti Drejtues do te kryeje funksionet e meposhtme:

Shqyrtim dhe te propozoje e drejtimin politiko-strategjike te programmi percaktuar ne Planin Operativ vjetor per miratim nga Komiteti Ekzekutiv;
Shqyrtim dhe te propozoje planet ekzekutivetei veprimeve dhe propozimeve per ndryshimin dhe perditesimin çdo gjashte muaj per aprovim nga Nukli tripalesh;
Lehtesues i koordinimit mes rajoneve / krahinave per perfshirjen e subjekteve teknike ne territorin italian;
Shqyrtimi dhe miratimi i Komitetit Ekzekutiv e udhezuesve per komunikimin e brendshem dhe te jashtem, per te promovuar aktivitetet dhe rezultatet si dhe kriteret per zbatimin dhe zhvillimin e faqes web te Programit dhe koordinim me rrjete te tjera.

Komiteti Drejtues do te takohet se paku nje here ne vit.

Drejtoria e Programit

Drejtoria e Programi ka si funksioni koordinimin dhe menaxhimin e nivelit te Programit dhe siguron kalimin ne mes te departamenteve te ndryshme te Qeverise se Programit dhe te Ministrise se Puneve te Jashtme.

Drejtoria e Programit emerohet nga Rajoni Toscana ne marreveshje me rajonet e tjera italiane me DGDC dhe Ministrine e Puneve te Jashtme.

Drejtoria e Programit perbehet nga:

• Drejtor Strategjik;
• Drejtor Ekzekutiv.

Drejtoria e Programit ka funksionet e meposhtme:

Kujdesi per fillimin e programit te pajtueshmerise;
Sigurimi i koherence strategjike te Programit;
Sigurimi i metodologjise se ecuris ne pune ne rrjet midis zonave;
Sigurimi i menaxhimit te duhur te Programit operativ.

Departamenti  udhezon dhe merr pjese ne mbledhjet e organeve te Programit, koordinon punen, permbledh dhe qarkullon rezultatet ne mesin e te gjithe te interesuarve.

Sekretariati i Operacioneve

Sekretariati funksionon nen drejtimin dhe mbeshtetjen e Drejtoris se Programit.

Sekretariati eshte organi teknik i cili bashkon te gjithe partneret pergjegjes per menaxhimin teknik dhe operacional i veprimeve individuale, horizontal dhe vertikal, si dhe Programit ne teresi:

Koordinimi i Stafit te programit, e ndare ne Sekretariatin e Italie dhe Sekretariati EEA (Focal Point Pola, Sarajeve dhe Beograd, Antenne ne Shqiperi dhe Maqedoni);
Individet te identifikuara nga ana e pergjegjesit teknik te aktiviteteve per ekzekutimin dhe trajtimin e Aksioneve Horizontal dhe Vertikal.

Sekretariati Italian mbeshtet Drejtorin ne hapjen e programit dhe per te garantuar zbatimin e duhur dhe te menaxhimit te aktiviteteve ne Itali, ne veçanti:

Kujdesi per menaxhimin teknik dhe ekonomik i Programit;
Kujdesi per komunikimin e brendshem dhe te jashtem;
Instruktim i mbledhjeve te komisioneve dhe kujdesi i ndjekjes deri ne fund;
Kujdesi per zhvillimin e rrjetit.

Sekretariati punon ne SEE per te mbeshtetur Drejtorin e Programit  nen drejtimin e Drejtorit Ekzekutiv dhe ne bashkepunim me Sekretariatin Itali, kryerjen e funksioneve nder-sektoriale dhe te perbashket midis veprimeve  individuale. Ne menyre te veçante, Sekretariati ne SEE ka funksionet e meposhtme:

Sigurimi i lidhjes dhe integrimit ndermjet veprimeve te ndryshme horizontale dhe vertikale ne territore te ndryshme ne fjale;
Lehtesimi i lidhur me territoret per ndertimin e veprimeve horizontale;
Te sigurohet akordimi institucional i Programit me palet e interesuara nderkombetar, kombetar dhe lokal te territoreve;
Sigurimi i efektivitetit ne organizimin e brendshem dhe menaxhimin e pikave fokale ne vend.