SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktivitetet Horizontale

az_trasversaliSeenet permes aktiviteteve horizontale ka si qellim mbeshtetjen e procesit te integrimit ne Bashkimin Evropian te territoreve te Evropes Juglindore. Aktivitetet jane te shperndara ne kater operacione ne te cilat te gjithe partneret jane te perfshire ne program dhe kane te bejne me tematika te punes me interes te perbashket, duke perfshire:

  • A - Institutional Building, trajnimi dhe asistence teknike per projektimin e fondeve te BE nepermjet shoqerimit te vazhdueshem nga eksperte italian per zhvillimin e partneriteteve dhe zhvillimin e projekt propozimeve per dorezimin tek donatoret nderkombetar;
  • B – Informacion dhe shperndarje dhe shperndarje mbi tematikat prioritare te territoreve te ndryshme te perfshire nepermjet trajtimit online te argumenteve specifike dhe mbledhjen e te dhenave mbi marredheniet hapesinore ndermjet Italise dhe Evropes Juglindore;
  • C – Kerkime, studime te orientuara drejt proceseve te qeverisjes vendore ndermjet krijimit te bursave kerkimore per te rinjte dhe te krijimit te nje rrjeti kontaktesh qe ndervepron me aktivitete dhe aktore te tjere te programmi.
  • D - Asociimi nderrmjet isntitucioneve lokale te Evropes Juglindore permes takimeve tematike ad hoc dhe asistences teknike per realitetet asociativ te vendeve te ndryshme.